Klinična specializacija

Po končani 2. stopnji študija se lahko logoped in surdopedagog specializira iz klinične logopedije. Specializacija klinične logopedije je posebna oblika podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja. Izvaja se pod okriljem Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Namen specializacije je specializanta usposobiti in opremiti s kompetencami, potrebnimi za opravljanje kliničnologopedskega dela. Usposabljanje temelji na različnih logopedskih teoretičnih usmeritvah in logopedski etiki ter je podlaga za nadaljnji kontinuiran strokovni razvoj na ravni klinične prakse, teorije in raziskovanja.

Pogoji za začetek specializacije iz klinične logopedije so:

  • izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, na področju logopedije in surdopedagogike,
  • opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti in
  • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju logopedske stroke po opravljenem strokovnem izpitu za logopeda v zdravstveni dejavnosti.

Specializacija iz klinične logopedije traja tri leta.

Sestavljena je iz dveh delov:

  • skupnega dela z enotnim programom v trajanju 32 mesecev in
  • izbirnega dela, namenjenega poglabljanju znanj na izbranih področjih, v trajanju štirih mesecev.

Specializant tekom specializacije opravlja kroženje v ustanovah zunaj ustanove, kjer je zaposlen, najmanj tri dni v tednu.

Specialistični izpit je sestavljen iz preverjanja praktičnega in teoretičnega znanja specializanta. Poteka pred izpitno komisijo. V izpitni komisiji morata imeti vsaj dva člana naziv stroke, za katero se preverja znanje specializanta, član pa je tudi državni koordinator za specializacijo klinične logopedije.

Po opravljenem specialističnem izpitu prejme specializant naziv specialist klinične logopedije.

Vir: Odredba o programu specializacije iz klinične logopedije, pridobljeno s povezave dne 29. 11. 2018