Dodiplomski študij (1. stopnja)

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU NA 1. STOPNJI

IME LOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA
VRSTA Univerzitetni dodiplomski študij prve stopnje
TRAJANJE 4 leta
ŠTEVILO ETCS* 240
STROKOVNI NASLOV DIPLOMANTA Diplomirana profesorica logopedinja – surdopedagoginja (UN) / diplomiran profesor logoped – surdopedagog (UN)

V študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V primeru omejitve pri vpisu, se upošteva splošni uspeh na maturi (60%) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40%).

Oseba, ki se vpiše v študijski program mora opraviti tudi komunikacijski preizkus, kjer se preveri, da oseba nima govorih in jezikovnih motenj in da je v komunikaciji neverbalno izrazna.

Študijski program logopedije in surdopedagogike se v Sloveniji izvaja zgolj na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (to velja za 1. in 2. stopnjo).

Več informacij o dodiplomskem študiju logopedije in surdopedagogike, lahko najdete na spletni strani Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Tam najdete tudi predstavitveni zbornik, v katerem je podrobno predstavljen študijski program.

Vir: Pridobljeno s spletne strani https://www.pef.uni-lj.si/412.html, dne 1. 12. 2018.